Raga KSA Sammellan   Manj Khamaj Chaite
1. 9.29-mins   1. 1.19-mins
2. 0.55-mins   2. 1.20-mins
3. 5.25-mins   3. 0.20-mins
4. 4.29-mins   4. 1.15-mins
5. 2.32-mins   5. 1.45-mins
     
Raga Purva    
1. 8.49-mins   6. 4.20-mins
2. 5.40-mins   7. 2.20-mins
3. 5.50-mins   8. 8.52-mins
4. 3.25-mins   9. 2.20-mins
5. 0.45-mins   10. 8.15-mins
     
Raga Gaud Malhar   Raga Shree
1. 1.42-mins   1. 3.00-mins
2. 3.00-mins   2. 3.00-mins
3. 0.55-mins   3. 3.00-mins
4. 2.45-mins   4. 3.30-mins
     
Raga Hamir Bandish   Raga Sohoni Bandish
1. 1.20-mins   1. 3.37-mins
2. 3.80-mins   2. 0.40-mins
    3. 0.36-mins
     
Raga Multani

Raga Sohini
1. 3.50-mins 1. 4.35-mins
2. 2.01-mins 2. 1.08-mins
3. 4.16-mins 3. 2.38-mins
4. 3.13-mins